Datos do titular

  • Titular: David Viña Castro
  • CIF / NIF: 33540965L
  • Enderezo: avda. Novo Mesoiro nº22 2ºB 15190 A Coruña
  • Correo electrónico: hola@davidviña.es
  • Web: davidviña.es

OBXETO

davidviña.es, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumplimiento as obrigas dispostas na Ley 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calesqueira outra disposición legal que fora de aplicación.

davidviña.es resérvase o dereito a modificar cualquer tipo de información que pudiera aparecer no sitio web, sin que exista obligación de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de davidviña.es.

RESPONSABILIDADE


davidviña.es exísemese de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo o mesmo.

O sitio web de davidviña.es pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía o ordenador de quen accede a páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. Máis info aquí.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que davidviña.es non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros no seus sitios web, éste non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, davidviña.es manifiesta que procederá a retirada inmediata de cualquer contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou o orde público, procedendo a retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento as autoridades competentes o contido en cuestión.

davidviña.es non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat´s, xeradores de blogs, comentarios, redes sociales ou cualesquera outro medio que permita a terceros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no arg. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de tódolos aqueles contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que pudiera ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de forma inmediata o administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantizarse o correcto funcionamiento os 365 días do ano, 24 horas o día. Non obstante, davidviña.es non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso a páxina web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

En davidviña.es somos conscientes da importancia da privacidade e a protección de datos dos nosos usuarios. Máis información sobre a nosa política de privacidade aquí.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de
davidviña.es ou no seu caso dispón da licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web encóntranse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidad para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, requieren en todo caso da autorización escrita previa por parte de davidviña.es. Cualquer uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a davidviña.es e que pudieran aparecer no sitio web, pertencen os seus respetivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de cualquer posible controversia que puidera suscitarse respecto os mesmos. En todo caso, davidviña.es  conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

davidviña.es  recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa sola mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de davidviña.es  sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar cualquer tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre cualquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do siguiente correo electrónico hola@davidviña.es.

LEY APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, serán de aplicación a lexislación española, a que se someten expresamente as partes.